Кафедра іноземних мов факультету ТЛП. Факультет технологій легкої промисловості  (ТЛП). Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)

Кафедра ергономіки і проектування одягу
Кафедра іноземних мов факультету ТЛП
Кафедра інформаційних технологій проектування
Кафедра педагогіки, української та російської мов
Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри
Кафедра технології та конструювання швейних виробів
Кафедра тепломасообмінних процесів
Кафедра технології трикотажного виробництва

Кафедра іноземних мов факультету ТЛП

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент БАРАМИКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, ауд. 3-0216

Телефон для довідок: 256-84-30, 256-21-21.

Наукова діяльність

Протягом свого існування кафедра працює над трьома основними напрямками науково-дослідної діяльності:

* «Дослідження теоретичних питань та створення практичних рекомендацій, спрямованих на інтенсифікацію процесу навчання іноземним мовам».
* «Вдосконалення змісту навчання на основі вивчення літератури з фаху та дослідження структурно-логічних взаємозв'язків між дисциплінами».
* «Дослідження проблеми використання інформаційних технологій у процесі навчання іноземним мовам для підвищення ефективності навчального процесу».

За першим напрямком — «Дослідження теоретичних питань та створення практичних рекомендацій, спрямованих на інтенсифікацію процесу навчання іноземним мовам» — на кафедрі постійно досліджуються питання теорії та практики створення підручників та учбових посібників. Перш за все вивчається питання про визначення змісту навчання в галузі лексики, граматики, фахової лексики з урахуванням найновітніших технологій виробництва. Розглядається питання науково-об’рунтованих методичних рекомендацій щодо структури підручників та тематики текстів.

Результатом проведення теоретичних та методологічних досліджень та відбору та обробки матеріалів на кафедрі стало створення підручника з англійської мови для І етапу навчання (Барамикова Т.В., Ільєнко Л.П., Ганчик Н.Д., Кугай К.Б., Нікіфорова І.О., Рогачова М.В., Макарська Т.С., Спіжова А.В.), а також створення 1 частини підручника з німецької мови для 2 етапу навчання студентів спеціальності «Дизайн» 7.02.02.10 (Кетова Т. М.). Досліджуючи проблеми використання та впровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземним мовам, викладачі кафедри створили матеріали для аудіювання (додатково до підручника).

За другим напрямком науково-дослідної роботи кафедри — «Вдосконалення змісту навчання на основі вивчення літератури з фаху та дослідження структурно-логічних взаємозв'язків між дисциплінами і створення та підготовка до друку методичних вказівок до практичних занять з іноземних мов з різних спеціальностей» — викладачами кафедри щороку створюються методичні вказівки до практичних занять для студентів різних спеціальностей факультету ТЛП, ТОСУ та Дизайну. Так, у 2004-2005 н. р. було видано 9 методичних вказівок за спеціальностями КНУТД. В 2005-2006 році цей показник становив вже 12 одиниць, що на 35 % більше ніж за попередній рік. У 2006-2007 н. р. видано вже 18 методичних вказівок, що на 50 % більше від попереднього року і в 2 рази більше від 2004-2005 н. р. Отже, з кожним роком спостерігається тенденція до зростання кількості методичних вказівок, при цьому підвищується їх якість.

Третій напрямок роботи кафедри — «Вивчення та розробка матеріалів щодо впровадження основних принципів Болонського процесу у навчання».

В рамках приєднання України до Болонської декларації, викладачами кафедри визначено структуру навчальної дисципліни «Іноземна мова» за модульною системою, розроблено робочі програми для студентів, розроблено положення про систему оцінювання знань студентів, визначено кредитно-модульну систему навчання, визначено теми лабораторних робіт та розроблено практичні завдання до них.

Слід зазначити, що з року в рік якісний склад викладачів кафедри значно покращується. Так, протягом 2005-2006 років троє викладачів кафедри прикріпилися до ВНЗ України для здобуття вчених ступенів, а саме:

1. Старший викладач Довганець Вікторія Ігорівна у 2006 році стала здобувачем Київського Національного Лінгвістичного Університету і проводить наукове дослідження «Педагогічні умови організації професійно-орієнтованої самостійної роботи студентів старших курсів напряму «Дизайн одягу» (на матеріалі іноземної мови)». Науковий керівник: зав. кафедрою педагогіки КНЛУ, проф. Спіцин Євгеній Сергійович.
2. Старший викладач Спіжова Алла Василівна стала здобувачем Київського Національного Лінгвістичного Університету і проводить дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук «Формування полікультурної компетентності у майбутніх фахівців легкої промисловості в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі англійської і німецької мов та культурології)». Науковий керівник: зав. кафедрою педагогіки КНЛУ, проф. Спіцин Євгеній Сергійович.
3. Старший викладач Ганчик Наталія Дмитрівна стала здобувачем Вінницького Державного Педагогічного Університету. Тема дисертаційного дослідження «Формування екологічної відповідальності майбутнього фахівця легкої промисловості у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Левчук Наталія Василівна.
4. Старший викладач Корнєєва Ірина Олександрівна стала здобувачем Київського педагогічного університету ім. Драгоманова. Тема дисертаційного дослідження «Формування педагогічної комунікативної компетенції у навчанні іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі». Науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Шпак В.І.

Викладачі кафедри щороку рецензують посібники та наукові статті.

Інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам та підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів в значній мірі сприяють виступи на наукових конференціях та написання статей, які публікуються у фахових виданнях. У 2007 році вже 50% викладачів кафедри приймали участі у спеціалізованих конференціях, що проводилися на території України. І цей показник постійно зростає.

Викладачі протягом всіх років існування кафедри вивчають на наукових семінарах кафедри та факультету використання інноваційних технологій і нові підходи в навчанні іноземним мовам із досвіду вітчизняних та зарубіжних методистів. На кафедрі щороку проводиться 10 науково-методичних семінарів, на яких розглядаються і вивчаються питання щодо вдосконалення навчального процесу та підвищення якості навчання.

Щороку викладачами кафедри проводиться ряд науково-виховних заходів. Серед яких — заходи як загально-університетського, так і республіканського характеру. Так, викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів до проведення Олімпіад з іноземних мов. У вузівському турі взяли участь 60 студентів. Не можна не зазначити, що переможниця вузівського туру 2006 р. Стельмах А.Я., гр. БТ-1-05, взяла участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді і посіла 4-те місце, також студентка Стельмах А.Я. отримала грамоту Оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади за кращу доповідь на студентській конференції, яка проводилась під час Всеукраїнської студентської олімпіади.

Також важливе значення має проведення студентської наукової конференції. Щороку значна кількість студентів факультету ТЛП бере участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. Наприклад, у 2006 році у науковій конференцї взяло участь 97 студентів. Студенти, які зробили найкращі доповіді, зайняли І, ІІ, ІІІ місця. Також, щоб заохотити найбільш талановитих студентів, були представлені номінації: «Самостійність дослідження», «Оригінальність доповіді», «Науковість теми» та інші.

Метою проведення наукових конференцій є визначення кращих студентів, які оволоділи певними знаннями з іноземної мови. Кращі доповіді традиційно відзначаються на засіданні кафедри із запрошенням студентів-переможців конференцій.

Студенти, які мають поглиблену мовну і професійну підготовку, набуту при вивченні іншомовної фахової літератури, успішно захищають дипломні проекти та магістерські випускні кваліфікаційні роботи іноземними мовами.

Немалою є участь кафедри у науково-дослідних роботах молодих вчених факультетів ТЛП, ТОСУ та Дизайну. А саме, допомога молодим вченим у пошуку, дослідженні та опрацюванні іноземної літератури, метою якої є інформаційний та патентний пошук, вилучення наукової інформації, що є методологічною основою дослідницької роботи молодих вчених та формування їх наукового мислення.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Іноземна мова (англійська, німецька, французька та іспанська).

Навчально-методичне забезпечення

АУДІО ТА ВІДЕО МАТЕРІАЛИ

1. Аудіо матеріали до підручника з англійської мови для студентів немовних вищих навчальних закладів
2. Аудіокурс «Headway intermediate».
3. Відеофільми: «Великобританія», «Лондон», «Headway intermediate».

Спеціальності

Кафедра іноземних мов не є випускаючою (профілюючою).

На кафедрі викладається англійська, німецька, французька та іспанська мови на трьох факультетах: технологій легкої промисловості, технологічного обладнання і систем управління та дизайну (24 спеціальності, І-IV курси). Предмет «Іноземна мова» входить до переліку обов'язкових навчальних дисциплін з підготовки студентів для отримання ступеня «Бакалавр».

Студенти

В поточному році загальна кількість студентів, які навчаються на кафедрі становить 3416 осіб, серед яких 1019 — студенти першого курсу, 1025 — студенти другого курсу, 729 — студенти третього курсу і 643 — студенти четвертого курсу (денна, вечірня, заочна, дистанційна форми навчання).

Перспективи для студентів

На кафедрі іноземних мов студенти проходять курс навчання іноземної мови за фаховим спрямуванням згідно вимог Болонського процесу, а саме: читання спеціальної літератури, спілкування іноземною мовою із спеціалістами, ознайомлення з культурою, історією, традиціями країн, мова яких вивчається. Студенти удосконалюють вміння та навички роботи з довідковою літературою на аудіо, відео та електронних носіях. Невід'ємною частиною навчального процесу є: проведення бесід, диспутів, обговорень ситуацій суспільно-соціального життя в Україні та закордоном.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


whoarethispeople.com . garage door repair boise