Кафедра електроніки та електротехніки. Факультет технологічного обладнання і систем управління. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет технологічного обладнання і систем управління

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет технологічного обладнання і систем управління

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра інженерної механіки
Кафедра інформатики
Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра політології та соціології
Кафедра техногенної безпеки

Кафедра електроніки та електротехніки

Керівник: кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти, академік Української Академії наук національного прогресу КУЛЄШОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. №1-0114, 1-0116, 1-0118, 1-0121, 1-0122, 1-0124, 1-0126, 1-0128а, б, 1-0131.

Телефон для довідок: 256-29-65

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні приміщення кафедри мають площу 517 м?, допоміжні приміщення — 146 м?

В останні роки створено 5 спеціалізованих аудиторій:

* лабораторія мікропроцесорної техніки,
* лабораторія мікроелектроніки,
* лабораторія електричних машин та електроприводу,
* лабораторія електронних приладів та пристроїв,
* кафедральний комп'ютерний клас, який забезпечує виконання лабораторних, курсових та дипломних робіт на сучасному рівні.

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри здійснюється у трьох напрямках:

* Наукова робота викладацько-професорського складу.

Робота у цьому напрямку виконується на протязі року і потребує уміння організовувати і виконувати складні дослідження та теоретичні розробки. Результати цієї роботи викладачі доповідають на конференціях та наукових семінарах. Координація цих робіт здійснюється у межах комплексної цільової програми «Устаткування».

* Науково-дослідна робота студентів та молодих спеціалістів.

Кафедра веде значну роботу по залученню студентів до наукової роботи. При кафедрі створені студентські гуртки. Щорічно проводяться студентські конференції. За їх матеріалами кожен рік друкується від 8 до 12 наукових праць. Кафедра бере участь в проведенні студентських предметних олімпіад. Студенти брали участь у національних олімпіадах в містах Одесі, Харкові, Львові, Києві.

* Держбюджетна та госпдоговірна діяльність.

Ці роботи проводяться на кафедрі багато років, мають різні напрямки. За підготовку висококваліфікованих кадрів та виконання особливо важливих робіт колектив кафедри у 1984 р. був нагороджений федерацією космонавтики СРСР дипломом імені льотчика-космонавта Ю.О. Гагаріна. Завідуючий кафедрою, Ю.Є. Кулєшов є дійсним членом академії національного прогресу.

Наукові розробки викладачів кафедри, проф. Комарова М.С. та ст. викл. Бєлєнікіна В.В. у 1974 та 1972 р.р. були відзначені медалями ВДНГ СРСР.

За наукові та пошукові праці, дослідження, кафедра одержала: 10 патентів; 141 авторське свідоцтво; 5 грамот; Державну премію України, надруковано 8 монографій.

На кафедрі ведеться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру. Наукові керівники — зав. кафедрою к.т.н., проф. Кулєшов Ю.Є., д.т.н., проф., лауреат Державної премії України Комаров М.С. У підготовці спеціалістів беруть участь проф. Артеменко М.Ю., доц. Сороколєтов О.Н., доц. Климов О.П., доц. Головко О.О., доц. Паляничко О.Л., доц. Кузьомко М.Г., доц. Клапченко Г.М.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Викладачі кафедри проводять велику роботу з розробки нової навчально-методичної літератури. Разом із студентами створюють сучасну навчальну базу. На кафедрі читаються лекції та проводяться лабораторні заняття з 47 дисциплін.

Навчально-методичне забезпечення

Усі види навчального навантаження студентів повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Розробляються та надходять до друку методичні вказівки для лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів, магістерських робіт. На 100% навчальний процес на кафедрі забезпечений посібниками та підручниками.

Багато уваги приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Тільки за останні п'ять років на кафедрі були розроблені та видані:

* Теоретичні основи електротехніки, методичні вказівки до самостійної роботи, частина третя. Комаров М.С Кулєшов Ю.Є.
* Електричні кола змінного синусоїдального струму. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів електротехнічних спеціальностей. Комаров М.С Кулєшов Ю.Є.
* Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Електротехніка та основи промелектроніки» для бакалаврів напрямку «Легка промисловість» 6.0918, 6.0502, 6.0916. Сороколєтов О.Н.
* Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з курсу: «Основи мікропроцесорної техніки» для бакалаврів напрямків: 6.0918; 6.0902. Бєлєнікін В.В.
* Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з курсу: «Твердотільна електроніка» для бакалаврів напрямку «Електромеханіка». Садиков В.Х.
* Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з курсу: «Електроніка та мікросхемотехніка» для бакалаврів напрямку «Електромеханіка». Садиков В.Х. Климов О.П.
* Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з курсу: «Системи керування перетворювачами електричної енергії». Садиков В.Х.
* Мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт. Усіков В.О.
* Електронні лампи та електронно-променеві прилади. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 6.0908. Фукс В.М. — 2000
* Теоретические основы электротехники. Переходные процессы в электрических цепях. Методические указания для самостоятельной работы студентов электротехнических специальностей по курсам: «Теоретические основы электротехники», «Теория электрических и электронных цепей». Комаров М.С., Кулєшов Ю.Є. — 1998
* Метрология. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов, для студентов подготовки бакалавров направления 6.0908. Новосельцев А.В., — 1996 год.

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів за напрямом «Електронні пристрої та системи», спеціалістів і магістрів за спецільністю «Електронні системи».

Студенти

План прийому на спеціальність бакалавр з «Електроніки» денної форми навчання складає 50 студентів щороку. У 1996 р. відбувся перший випуск спеціалістів з спеціальності «Електронні системи», у 2006 р. відбувся десятий випуск спеціалістів. За цей період дипломи інженерів отримали 330 чол. В поточному році з спеціальності «Електронні системи» на кафедрі навчається 122 студенти.

Перспективи для студентів

По закінченню навчання спеціаліст з електронних систем буде вміти:

* взаємодіяти з користувачем засобів електроніки з метою дослідження його потреб та формування завдання на проектування;
* обирати та обгрунтовувати застосування засобів електроніки в цілому та їх компонентів (прилади, пристрої, матеріали, технології, складні електроні системи).

Високий рівень професійної підготовки спеціаліста з електронних систем дозволить йому працювати на iнженерно-виробничих посадах, у галузях проектування, менеджменту, маркетингу, в промисловості, у сільському господарстві та сфері обслуговування.

Перспективи працевлаштування для студентів.

Спеціаліст з «Електронних систем» може бути працевлаштований як:

* Інженер у галузі виробництва та обслуговування електронного обладнання;
* Інженер-проектувальник з електроніки;
* Інженер-конструктор;
* Спеціаліст у галузі електроніки та телекомунікацій;
* Науковий співробітник.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ...
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ...
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА...
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО...
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА...

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
...
Кафедра політичної економії
...
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН...
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА...

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний...
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й...
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,...
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул....
Кафедра художнього моделювання костюма
Керівник: кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України НІКОЛАЄВА ТЕТЯНА ВАДИМІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул....

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул....
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,...
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон...
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,...
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд....
Кафедра технології шкіри та хутра
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КАСЬЯН ЕДУАРД ЄВГЕНОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210,...


Контактна форма.