Кафедра економіки, обліку і аудиту. Інженерно-економічний факультет. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Інженерно-економічний факультет

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
Кафедра маркетингу
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Кафедра політичної економії

Кафедра економіки, обліку і аудиту

Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН АЛЛА ПАВЛІВНА

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0384а, 1-0387

Телефон для довідок: 256-21-56

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра станом на 01.01 06 р. мала 3 аудиторії лекційні на 60, 68 та 28 місць, 2 кабінети та 2 кімнати для викладачів, 1 комп'ютерний клас, де встановлено 34 ЕОМ різних типів, 4 одиниці копіювальної техніки, є аудіовізуальна техніка (проектор, кодоскоп).

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачами кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

* інноваційний розвиток підприємств легкої промисловості
* України;
* вивчення динаміки фінансового стану підприємств та його
* прогнозування;
* економічні проблеми забезпеченості якості та конкурентос_
* проможності продукції та підприємств;
* об’рунтування раціональної облікової політики;
* аналіз фінансового стану суб'єктів господарювання.

Загальна кількість публікацій кафедри тільки за 2006 р — 230, у т. ч.: підручники — 2, навчальні посібники — 6, монографії — 2, статті — 79, в т. ч. зі студентами — 36, тези — 86, тексти лекцій — 10, методичні вказівки — 45.

Тематика науково-дослідних робіт:

* інноваційний розвиток підприємств легкої промисловості України (керівник А. П. Гречан);
* проблеми санації підприємства (керівник М. В. Свіщов);
* прогнозування фінансового стану підприємства (керівник О. С. Чигринська);
* удосконалення управління витратами на виробництві (керівник С. В. Марченко);
* ефективність розвитку підприємства (керівник Л. М. Пастушенко);
* забезпечення якості ведення бізнесу (керівник О. О. Шевченко);
* ефективність використання основних засобів виробництва (керівник С.І. Коваленко);
* напрями удосконалення обліку основних засобів на підприємстві (керівник В.І. Ждан);
* розробка методології поглибленого аналізу (керівник Т. Є. Воронкова).

З метою популяризації наукових розробок велике значення приділяється організації та проведенню наукових конференцій. Тільки в 2005 р. проведено та взято участь викладачами кафедри в 9 міжнародних, 4 всеукраїнських та 1 всеросійській конференціях, 4 наукових семінарах, 22 тематичних тренінгах.

Кафедра розширює свої наукові зв'язки з іншими навчальними закладами України, Росії, Польщі.

Кафедра співпрацює з закордонними організаціями, в тому числі з Інститутом наукової інформації суспільних наук Російської Академії Наук. В рамках цієї співпраці була проведена Всеросійська науково_практична конференція (м. Москва): «Инвестиции — главный фактор экономического развития России», в якій прийняли участь викладачі нашої кафедри виступили з доповідями:

* «Проблемы инновационного развития легкой промышленности» (доповідач — зав. кафедрою А. П. Гречан);
* «Инвестиционное партнерство: проблемы и перспективы» (доповідач — д. е. н., проф. М. П. Денисенко).

Весною 2007 р. група викладачів кафедри приймала участь у виїзному Міжнародному науково-практичному семінарі «Украина-Латвия-Белоруссия-Европейский союз: современное состояние и перспективы». В ході семінару були зроблені та проведені дискусії з проблема розвитку держав, обмін думками та науковими виданнями. Продовження Міжнародного семінару відбулося у Білоруському торгівельно-економічному університеті споживчої кооперації (м. Гомель).

При кафедрі працює аспірантура, де здійснюється підготовка до захисту дисертацій за спец. 08.0601 «Економіка підприємства та організація виробництва».

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра виконує різні види учбового навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування та ін.) з економічних дисциплін (всього — біля 60), серед яких:

* економіка підприємства,
* економіка виробництва,
* економіка галузі,
* бухгалтерський облік,
* аудит,
* економічний та техніко-економічний аналіз,
* внутрішній економічний механізм підприємств,
* організація та планування (для технологічних спеціальностей),
* інноваційний розвиток галузей,
* основи антикризового управління,
* економіка якості,
* економіка праці й соціально-трудові відносини,
* стратегія підприємства,
* планування діяльності підприємства,
* управлінський облік,
* економіка й організація діяльності об'єднань підприємств,
* потенціал підприємства,
* економічна діагностика,
* моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті,
* підприємницька діяльність,
* стратегія управління витратами,
* проектний аналіз,
* конкурентоспроможність організації,
* економіка і організація інноваційної діяльності,
* організація та методика аудиту,
* облік у зарубіжних країнах,
* звітність підприємства,
* облік в банках, бюджетних установах, зовнішньоекономічної діяльності,
* основи інтелектуальної економіки,
* планування кар'єри та основи професійного спілкування,
* податкова система та податковий облік,
* фінансовий аналіз,
* фінансове право,
* стратегічний аналіз,
* фінансовий облік,
* управління проектами,
* міжнародний менеджмент та ін.

Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри постійно займається підготовкою та оновленням учбово-методичних посібників, пошуком нових форм і методів активізації учбового процесу, запровадженням ділових ігор, ситуаційних вправ.

Завершується робота з організації учбового процесу згідно з принципами кредитно-модульної системи (у відповідності з Болонським процесом). Практично забезпечені необхідною науково-методичною документацією (освітньо-професійна програма, типовий навчальний план, структурно-логічна схема, освітньо-кваліфікаційна характеристика, комплексні кваліфікаційні завдання, фонд кваліфікаційних завдань та ін.) підготовка кафедрою бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».

Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 40 найменувань методичних розробок (конспекти лекцій, ілюстративний матеріал, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, практичних та семінарських занять та ін.).

За останні роки колектив кафедри зробив багато для впровадження в учбовий процес програмного навчання та контролю знань з використанням ЕОТ, тестів.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять, організується самостійна робота студентів, яка включає написання рефератів, виконання розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт.

З кожної навчальної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т. ч. на електронних носіях), завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і готує бакалаврів за напрямами «Економіка підприємства» і «Облік і аудит», спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».

Студенти

В 2005 р. при конкурсі 5,6 осіб на місце на I курс було зараховано 240 осіб на денну та 245 осіб на заочну форми навчання, в т. ч. на спеціальність «Економіка підприємства» — 150 осіб, на спеціальність «Облік і аудит» — 50 осіб, решта — на прискорену форму навчання (денна форма навчання); відповідно по заочній формі — 30 та 50 студентів, решта — на скорочену форму навчання.

За контрактом зараховано на I курс по денній формі 215 осіб (89,6 %) та по заочній — 245 осіб (100 %). Щорічний випуск за спеціальністю «Економіка підприємства» стаціонар: спеціалісти — 20 осіб, магістри — 39 осіб; за спеціальністю «Облік і аудит» — спеціалісти — 24 особи, магістри — 9 осіб. По заочній формі за спеціальністю «Економіка підприємства» випуск склав 56 осіб.

Кількість студентів, розподілених за держзамовленням, складає 82 % випускників, 41 % випускників отримали диплом з відзнакою.

Перспективи для студентів

Випускники кафедри готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких:

* розробка та вибір стратегії розвитку підприємства;
* забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
* комплексний аналіз діяльності;
* планування витрат та управління ними;
* розробка стратегічних та поточних планів;
* організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
* організація раціонального використання трудових ресурсів;
* визначення потреби в фінансових ресурсах;
* управління інноваційно-інвестиційною діяльністю;
* розробка балансів, організація облікової та контрольно-фінансової діяльності;
* аналіз фінансового стану та діагностика банкрутства;
* теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


Arnaque escroquerie amour avec femme russe Agence de rencontre femmes russes.