Кафедра маркетингу. Інженерно-економічний факультет. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Інженерно-економічний факультет

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
Кафедра маркетингу
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Кафедра політичної економії

Кафедра маркетингу

Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1105

Телефон для довідок: 256-29-97

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: лекційну аудиторію на 76 місць, комп'ютерний клас на 15 місць, навчально-методичну лабораторію, технічні засоби навчання. До функцій навчально-методичної лабораторії входить забезпечення студентів методичними матеріалами.

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу виконує дослідження за напрямком «Наукові основи оцінки та прогнозування соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку легкої промисловості та сфери послуг». Теми досліджень:

* «Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства»;
* «Вдосконалення методології маркетингових досліджень та методів розробки комплексу маркетингу».

Серед опублікованих робіт — навчальні посібники, монографії, статті у фахових виданнях з економічних наук, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Провідні наукові роботи кафедри:

* Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. — К.: КНУТД, 2005. — 80 с.
* Грищенко І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва. — К.: Грамота, 2006. — 304 с.
* Лабурцева О.І., Безкоровайна С.В. Маркетингова цінова політика. — К.: КНУТД, 2004. — 166 с.
* Лабурцева О.І., Яренко А.В. Основи маркетингу і планування. — К.: КНУТД, 2007. — 136 с.
* Ткачова Т.М., Лабурцева О.І. Маркетингові дослідження впливу зовнішньої реклами на безпеку життєдіяльності дітей м. Києва. — К.: ТОВ «ЛДЛ», 2005 — 108 с.
* Ткачова Т.М., Лабурцева О.І., Гребениченко Р.В. Зовнішня реклама та соціальний захист неповнолітніх. — К.: Наук.світ, 2006. — 176 с.
* Ткачова Т.М., Лабурцева О.І., Яцишина Л.К. Реклама слабоалкогольних напоїв у формуванні девіантної поведінки неповнолітніх. — К.: Наук. світ, 2007. — 272 с.
* Яцишина Л.К., Деменіна О.М. Рекламний менеджмент. — К.: КНУТД, 2005. - 62 с.
* Яцишина Л.К., Крахмальова Н.А., Чмельова Г.В. Вступ до фаху. Маркетинг. — К.: КНУТД, 2006. — 93 с.

За 6 років існування кафедри її аспірантами та здобувачами захищено 7 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук (Дзюбенко О.Г., Деменіна О.М., Безкоровайна С.В., Білан Ю.В., Виноградов О.А., Замороко Т.Л., Євсейцева О.С.).

У 2004-2006 рр. кафедрою виконані дві госпдоговірні науково-дослідницькі роботи: «Вплив зовнішньої реклами на безпеку життєдіяльності дітей м. Києва» (обсяг фінансування — 220 тис. доц..) та «Аналітичне дослідження впливу реклами слабоалкогольних напоїв на девіантну поведінку неповнолітніх» (обсяг фінансування — 140 тис. доц..), замовник — Київська міська державна адміністрація. У 2006 р. кафедрою сумісно з Українською Асоціацією Маркетингу проведене дослідження в рамках проекту USAID|БІЗПРО, що фінансується Агентством з міжнародного розвитку США (АМР); тема дослідження — «Діагностика сектору текстильних виробів».

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри регулярно виступають з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. За ініціативою студентів-маркетологів у КНУТД створено студентський маркетинговий клуб «М-ТЕАМ» при Український асоціації маркетингу.

Кафедра маркетингу підтримує ділові зв'язки з такими організаціями:

* Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація маркетингу», Генеральний директор — к.е.н., доц. Лилик І.В.;
* кафедра маркетингу Національного університету харчових технологій, зав. кафедри — д.е.н., проф. Сологуб О.П.;
* кафедра маркетингу Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), зав. кафедри — д.е.н., проф. Решетилова Т.Б.;
* Інститут підприємництва, права і реклами НВП «Академія підприємництва», ректор - к.е.н., доц. Ліфінцев М.П.;
* Київський економічний інститут менеджменту «ЕКОМЕН», ректор — д.т.н., проф.. — Рожок В.Д.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра маркетингу у 2007/08 навчальному році забезпечує викладання 33 навчальних дисциплін, з них:

* 15 для студентів спеціальності «Маркетинг» рівня підготовки бакалавр;
* 9 для студентів спеціальності «Маркетинг» рівнів підготовки спеціаліст та магістр;
* 9 для студентів інших спеціальностей університету.

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

Для спеціальності «Маркетинг»:

Бакалаври:

* Інфраструктура товарного ринку
* Міжнародний маркетинг
* Маркетинг
* Маркетингові дослідження
* Маркетингова політика комунікацій
* Маркетингова товарна політика
* Маркетингова цінова політика
* Промисловий маркетинг
* Статистичне забезпечення маркетингу
* Логістика
* Прикладні аспекти маркетингових досліджень
* Психологія реклами
* Організація виставкової діяльності
* Зв'язки з громадськістю
* Університетська освіта

Спеціалісти, магістри:

* Рекламний менеджмент (С, М)
* Маркетинговий менеджмент (С, М)
* Стратегічний маркетинг (С, М)
* Комерційна діяльність посередницьких підприємств (С)
* Товарна інноваційна політика (С, М)
* Маркетингова політика розподілу (С, М)
* Поведінка споживачів (С)
* Маркетинг послуг (С)
* Бренд-менеджмент (М)

Для інших спеціальностей:

* Економіка та маркетинг
* Маркетинг
* Основи маркетингу
* Основи маркетингу, підприємництва, зовнішньоекономічних зв'язків
* Рекламний менеджмент
* Основи маркетингу і планування
* Маркетинг та управління фінансовою діяльністю
* Економіка підприємств та маркетинг
* Основи маркетингу та менеджменту

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри маркетингу розроблені навчально-методичні комплекси (НМК) з усіх дисциплін, що закріплені за кафедрою, а також програми навчальних та виробничих практик, методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт. 100% дисциплін кафедри забезпечені електронними конспектами лекцій та методичними вказівками для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання.

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів денної форми навчання, бакалаврів та спеціалістів заочної форми навчання з спеціальності «Маркетинг».

Кафедра також забезпечує:

* підготовку з маркетингових дисциплін студентів інших спеціальностей КНУТД;
* підготовку спеціалістів та магістрів з спеціальності «Маркетинг» через Інститут післядипломної освіти КНУТД.

Студенти

У 2007/08 навчальному році у КНУТД за спеціальністю «Маркетинг» навчається 481 студент, в тому числі 307 студентів денної та 174 студенти заочної форми навчання. Ще близько 50 студентів отримують другу вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» у ІПО КНУТД.

Протягом 2000-2007 років кафедрою маркетингу здійснено:

* 6 випусків спеціалістів з маркетингу денної форми навчання (2002-2007 рр.);
* 5 випусків магістрів з маркетингу денної форми навчання (2003-2007 рр.);
* 4 випуски спеціалістів з маркетингу заочної форми навчання (2004-2007 рр.);
* 3 випуски спеціалістів з маркетингу (друга вища освіта: ІПО КНУТД, 2005-2007 рр.).

Перспективи для студентів

Протягом періоду навчання майбутні маркетологи готуються до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

* дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів;
* формування довгострокової маркетингової стратегії фірми;
* визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту;
* встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми;
* забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; * організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарків.

Фахівець з повною вищою освітою за спеціальністю «Маркетинг» може працювати на посадах:

* маркетолог підрозділу служби маркетингу;
* маркетолог-аналітик, консультант, експерт;
* економіст із збуту або з матеріально-технічного забезпечення;
* науковий співробітник;
* викладач вищого навчального закладу.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!


Click Here . Who runs ukrainian marriage agency.