Кафедра українознавства. Факультет хімічних технологій. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

> Київський національний університет технології та дизайну > Факультети > Факультет хімічних технологій

 

Інститут післядипломної освіти
Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки
Факультети
Студентський клуб
Коледж КНУТД
Приймальна комісія
Студентський будинок моди
Навчання
Інститут заочної та дистанційної освіти
 

Факультет хімічних технологій

Кафедра промислової фармації
Кафедра фізики
Кафедра вищої математики
Кафедра опоряджувального виробництва
Кафедра технології шкіри та хутра
Кафедра українознавства

Кафедра українознавства

Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0401, 4-0406, 4-0408

Телефон для довідок: 256-29-70 (метод. кабінет), 256-22-70 (кабінет зав. кафедрою)

Навчальні і лабораторні приміщення

При кафедрі діють 4 кабінети: історії України, української культури, зарубіжної культури та історії і культури міста Києва. Вони обладнані стендами з об'ємними інформативними та ілюстрованими матеріалами. В позанавчальний час кабінети працюють як читальні зали.

Наукова діяльність

В рамках виконання завдання по науковому напрямку «Наукові основи оцінки та прогнозування соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку легкої промисловості та сфери послуг» професорсько-викладацький склад кафедри українознавства розробляє тематику:

* Українська держава (1918 р.): історіографія проблеми (доцент Проданюк Ф.М.);
* Історико-краєзнавчі аспекти соціально-економічного розвитку українських земель у ХУП-ХУШ ст. (доцент Демчук В.С.);
* Спадщина М.П.Драгоманова у висвітленні провідних течій суспільно-політичного руху ХІХ ст. (доцент Козуб Л.В.);
* Земська інтелігенція в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (доцент Ковальов А.Н.);
* Національні традиції українського народу в історико-культурній спадщині Києва (доцент Куц О.Р.);
* Дослідження творчої спадщини В.І.Щербини (доцент Тороповська Т.М.).
* Історія українського меценатства (доцент Червінський В.І.);
* Східна Галичина в 20-30-х роках ХХ ст. (старший викладач Захожай З.В.);
* Відбудова та розвиток легкої промисловості України (1944-1964 рр.) асистент Гонтар О.І.);

В плані апробації та реалізації своїх наукових планів викладачі кафедри розробили об’рунтування спецкурсів:

* Історія українського військового одягу — доцент Проданюк Ф.М. (36 год. — 18 год. лекцій, 18 год. семінарських занять). Мета спецкурсу — висвітлення особливостей становлення українського військового одягу.

* Історія української метрології — доцент Проданюк Ф.М. (36 год. — 18 год. лекцій, 18 год. семінарських занять). Мета спецкурсу — дати цілісне уявлення про особливості становлення та еволюцію вітчизняної метрології від ІХ ст. до сьогодення.

* Історія грошового обігу в Україні — доцент Проданюк Ф.М. (36 год. — 18 год. лекцій, 18 год. семінарських занять). Мета спецкурсу — дати цілісне уявлення про особливості появи та етапи еволюції грошових знаків на території України від ІУ ст. до н.е. до сьогодення.

* Економічний розвиток українських земель у ХУІ-ХУШ ст. — доцент Демчук В.С. (6 год.). Спецкурсом передбачене більш поглиблене розуміння студентами соціально-економічного стану життя українського народу у вказаний період. В курсі використовуються конкретні джерела з історії регіонів України, місцеві матеріали, документи музеїв та ін.

* Побут, звичаї та обряди українського етносу — доцент Ковальов А.Н. (18 год. — 10 год. лекцій, 8 год. семінарських занять). Мета — поглибити знання студентів про громадський побут, народні звичаї та обряди, моральні засади українського народу з глибокої давнини до сьогодення, передачі їх з покоління в покоління, що є основою справжнього патріотизму, подолання нігілістичного ставлення до культурної спадщини українського етносу.

* Україна в міжнародній політиці ХХ століття — доцент Куц О.Р. (36 год. — 18 год. лекцій, 18 год. семінарських занять). Мета — розглянути основні напрямки зовнішньополітичної історії України у ХХ ст. При висвітленні матеріалу показати місце й участь України в розвитку міжнародних відносин, її геополітичну роль у навколишньому регіоні й світі.

* Діловий етикет — доцент Куц О.Р. ( (36 год. — 18 год. лекцій, 18 год. семінарських занять). Мета — вироблення навичок ділового й суспільного спілкування шляхом вивчення історії предмета, правил і норм поведінки, оформлення зовнішності, церемоніалу й порядку проведення деяких процедур і ритуалів з урахуванням історичних й національних традицій.

* Східна Галичина в 20-30-х роках ХХ століття — ст. викл. Захожай З.В. (10 год. — 6 год. лекцій, 4 год. семінарських занять). Мета — розкрити маловідомі сторінки в політичному та соціально-економічному житті Східної Галичини в 20-30-х роках ХХ століття.

Загалом на кафедрі українознавства в 2006-2007 навчальному році опубліковано: 3 навчальних посібника, 1 розділ в монографії, 14 статей, 2 рецензії.

Наукова та науково-методична продукція кафедри в 2006-2007 навчальному році налічує 13,4 др. арк.

Викладачі кафедри виступили на 1 Міжнародній та 1 Всеукраїнській (8 чол.) конференціях, 1 Всеукраїнських читаннях (2 чол.) та 3 читаннях університетських (8 чол.).

На кафедрі готується докторська дисертація (доцент Проданюк Ф.М.) та 2 кандидатські дисертації (старший викладач Захожай З.В., асистент Гонтар О.І.)

За 2006-2007 навчальний рік основними напрямками наукової роботи серед студентів були такі:

1. Підбір та опрацювання матеріалів для підготовки рефератів та фіксованих виступів по темах основних курсів. За 2006-2007 навчальний рік підготовлено понад 3330 рефератів та фіксованих виступів, 180 рефератів з історії рідного краю, папок з самостійної роботи студентів з курсів українська та зарубіжна культура, культурологія — понад 1330.
2. Проведено підсумкову конференцію з курсу «Історія України» на тему «Визначні події, факти, дати 2006 року» (КНУТД, 18.12.2006 р.). В рамках конференції виступило 80 чол., тези 4-х рекомендовано до друку.
3. Проведено засідання секції VІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», КНУТД, 17-18 квітня 2007 р. В рамках конференції виступило 60 чол., тези 10-ти рекомендовано до друку.
4. Опубліковано 23 тези студентських доповідей на конференціях 2005-2006 навчального року.
5. При кафедрі працюють історичний гурток «Кліо» (керівник доцент Куц О.Р.) та історичний клуб (керівник доцент Червінський В.І.)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі українознавства читаються лекції і проводяться семінарські заняття з трьох дисциплін: Історія України, Українська та зарубіжна культура, культурологія.

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри підготовлені плани семінарських занять з методичними вказівками та інша навчально-методична література для студентів денної та заочної форми навчання.

Колективом кафедри підготовлений електронний варіант лекцій з даних дисциплін для студентів зарубіжних країн викладачами кафедри підготовлені навчальні посібники з історії України та української культури.

До послуг студентів працює методичний кабінет кафедри, який забезпечений новими навчальними посібниками з історії України і української та зарубіжної культури. Систематично проводяться екскурсії студентів до художньо-історичних музеїв Києва. При кафедрі працює кінолекторій, відбувається перегляд навчальних фільмів з історії України, української та зарубіжної культури.

Спеціальність

Кафедра не є випускаючою (профілюючою).

Студенти

Протягом навчального року на кафедрі проходять навчання всі студенти 1-го курсу, включаючи всі форми навчання.
 

Факультети

Факультет хімічних технологій
Декан: доцент, кандидат технічних наук ДОЛГІХ..
Факультет технологічного обладнання і систем управління
Декан: доцент, кандидат технічних наук КОНЬКОВ ГЕОРГІЙ..
Інженерно-економічний факультет
Декан: професор, кандидат технічних наук ЯЦИШИНА..
Факультет дизайну
Декан: професор, доктор технічних наук КОЛОСНІЧЕНКО..
Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП)
Декан: кандидат технічних наук, доцент ЗУБКОВА ЛЮДМИЛА..

 

Інженерно-економічний факультет

Кафедра фінансів
..
Кафедра політичної економії
..
Кафедра економіки, обліку і аудиту
Керівник: доктор економічних наук, професор ГРЕЧАН..
Кафедра маркетингу
Керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАБУРЦЕВА..

 

Факультет дизайну

Кафедра філософії та культурології
Керівник: Керівник: доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний..
Кафедра графіки та нарисної геометрії
Керівник: кандидат технічних наук, доцент КНЯЗЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 13-й..
Кафедра рисунка та живопису
Керівник: заслужений художник країни, доцент КОЛЄСНІКОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,..
Кафедра дизайну
Керівник: кандидат технічних наук, доцент СУВОРОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНААдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...
Кафедра дизайну інтер’єру і меблів
Керівник: доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України САЗОНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧАдреса: 01011 м. Київ, вул...

 

Факультет хімічних технологій

Кафедра українознавства
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧАдреса: м. Київ, вул...
Кафедра вищої математики
Керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ЗАДЕРЕЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,..
Кафедра фізики
Керівник: професор Клименко Анатолій ПавловичАдреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд.4-0901 — 4-1010Телефон..
Кафедра промислової фармації
Керівник: кандидат хімічних наук, професор СТРОКАНЬ АЛЛА ПАВЛІВНААдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0214,..
Кафедра опоряджувального виробництва
Керівник: доктор хімічних наук, професор РОМАНКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧАдреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд...


Добавить комментарий!